Zaświadczenie – ocena z religii za I półrocze
Zaświadczenie – ocena z religii za I półrocze


Świadectwa z religii
Zakup druków świadectw z religii zielonoświątkowej poprzez sekretariat WSTS: sekretariat@wst.edu.pl


Dostosowanie wymagań katechetycznych dla uczniów z dysleksją
Dysleksją rozwojową nazywamy zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania
i pisania. Jest to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy
stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej
przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Jest spowodowana
zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest
konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć percepcji wzrokowej – objawiającej się
widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej – objawiającej się słyszeniem,
ale nieusłyszeniem oraz integracji powyższych procesów. Objawy dysleksji rozwojowej
i ryzyka dysleksji charakteryzują się zmiennością symptomów. Symptomy we wczesnym
okresie edukacyjnym, określane jako „ryzyko dysleksji”, są inne niż w klasach starszych,
gimnazjum, bądź w wieku ponadgimnazjalnym. W różnych okresach życia obserwujemy
nasilenie różnych symptomów, znikanie jednych a pojawianie się nowych. Zmienność owych
symptomów zależy m.in. od rodzaju i nasilenia dysfunkcji oraz wieku ucznia.
Ogólne
pobierz:Ogólne wskazówki dotyczące postępowania z dziećmi dyslektycznymi.pdf


Wymagania na ocenę – Uczeń z ADHD
Dostosowanie wymagań katechetycznych dla uczniów zzespołem nadpobudliwości ADHDz podziałem na etapy edukacyjne.
Plik do pobrania:Wymagania na ocenę. Uczen z ADHD..pdf


Przedmiotowy System oceniania z Religii
Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy, które na te relacje wpływają.
Pobierz: Kryteria oceny z religii 2011


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE IV- VI
Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy, które na te relacje wpływają…
Plik do pobrania:JOLANTA_LOBODZINSKA


System oceniania zachowania ucznia Punktu katechetycznego przy Zborze w Bartoszycach
System oceniania zachowania ucznia ma na celu wspierać rozwój jego osobowości,pozwalać na uzyskanie wiary w siebie, być ukierunkowanym na zachowanie pozytywne oparte na uczciwości i szacunku do innych, sprzyjać współpracy koleżeńskiej i przygotować do odpowiedzialnego aktywnego życia, wspomagać tworzenie poczucia własnej godności oraz odpowiedzialności za swoją przyszłość.
Pobierz plik: System oceniania BARTOSZYCE


Formularz oceny semestralnej z religii
Do pobrania formularz oceny semestralnej z nauczania religii w punktach katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego.
Pobierz:Ocena Semestralna


Formularz oceny semestralnej z religii
Do pobrania formularz oceny semestralnej z nauczania religii w punktach katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego.
Pobierz:Ocena Semestralna


System Oceny w Punkcie Katechetycznym Zboru w Szprotawie
Niniejszy dokument sporządzono ze względu na to, iż z religii uczeń otrzymuje tylko ocenę za osiągnięcia w nauce, bez uwzględnienia oceny jego zachowania. Ocena zachowania jest uzupełnieniem informacji przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) o postawie ich dziecka czy też wychowanka uczęszczającego na zajęcia religii organizowanych przez punkt katechetyczny zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Szprotawie…
Cały tekst do ściągnięcia:WSO ZACHOWANIA


Procedura związana z wystawianiem ocen
Zagadnienie oceniania ma swój zapis w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Brzmi on następująco: Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki (§9.4 ww. rozporządzenia).
Na podstawie tego aktu prawnego szkoły niedzielne organizują przekazanie oceny wystawionej przez punkty katechetyczne szkole, do której uczęszcza uczeń. Nauczyciel katecheta zobligowany jest do wystawienia oceny z religii dwa razy w ciągu roku szkolnego (czasami szkoły dzielą rok szkolny na trymestry, w takiej sytuacji ocenę należy wystawić trzy razy), pamiętać przy tym powinien o przekazaniu oceny przez ucznia dla nauczyciela wychowawcy przed klasyfikacją radą pedagogiczną śródroczną i końcoworoczną w szkole. Ocenę śródroczną nauczyciel katecheta wystawia zarówno w dzienniku zajęć pozalekcyjnych (z zapisem nauka religii np. zielonoświątkowej), jak też na zaświadczeniu o ocenie wydanym przez zbór, w którym organizowane jest nauczanie religii w ramach systemu oświaty. Ocenę końcoworoczną nauczyciel katecheta wystawia na świadectwie wydanym przez zbór Kościoła np. Zielonoświątkowego w miejscowości, w której odbywa się nauczanie religii. Druki świadectw należy zakupić w Warszawskim Seminarium Teologicznym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 2, poz.155).

W tym miejscu serdeczne podziękowanie dla Agaty Cichowlas za opracowanie druków świadectw.


Kryteria oceny uczniów na lekcjach katechezy
Warszawskie Seminarium Teologiczne
Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Katechetyczne
Kryteria oceny uczniów
na lekcjach katechezy
w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz
w klasach gimnazjalnych
kościoła lokalnego
Społeczność Chrześcijańska “Północ” w Warszawie
praca dyplomowa pod kierunkiem dr Elżbiety Bednarz
Warszawa, 2007r.
Pełny tekst do pobrania w formacie PDF:M. Adamiec. Ocenianie. Praca dyplomowa.


Ocenianie – prezentacja
Prezentacja na temat sposobów oceniania:
Ocena


Ocenianie w nauczaniu biblijnymDrukuj

Ocena z religii – zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
Załącznik: Ocenianie w nauczaniu biblijnym