Status prawny nauczania religii w Polsce – 2018 

Status prawny nauczania religii w Polsce – 2018


Rozporządzenie z dnia 07.06.2017r.

Rozporządzenie z dnia 7.06.2017

Organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiany na rok 2017/2018


Życzenie rodziców religia

Życzenie rodziców religia


Zmiany w systemie oświaty 2017/2018

Zmiany w systemie oświaty


Zmiany w prawie oświatowym – nauczanie religii

Zmiany w prawie oświatowym – nauczanie religii


Informacja w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015

Informacja w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014


Zmiany w Rozporządzeniu w spr. warunków i sposobu organizowania nauki religii – Religia/etyka nawet dla jednego ucznia

ParagraphMinister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  /Wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu/.

Główną zmianę merytoryczną – związaną z koniecznością wykonania wyroku – stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę religii/etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie – wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka – przypadki odmowy zorganizowania zajęć z religii/etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów. Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Polsce sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.

Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pisemne oświadczenia mają zawierać informację o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie). Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

Nowe zapisy zaczną obowiązywać 1 września 2014 r.
Załączniki:
Rozporządzenie_-_podpisane_25_03_2014


Informacja MEN na temat nauczania religii w szkołach

Zasady organizacji i finansowania nauczania religii w szkołach od września 2012 nie ulegają zmianie – zapewnia minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

Załącznik: Informacja MEN na temat nauczania religii w szkołach

 


 

Podpisano porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Dyrektor Biura Kościoła Zielonoświątkowego Prezbiter Piotr Nowak podpisali dziś (12 lipca) porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego. Przy podpisaniu dokumentu obecna była również dr Elżbieta Bednarz, Dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego. Porozumienie zostało podpisane m.in. na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
W porozumieniu, które powstało z inicjatywy Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono:

kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych.
Ustalono również warunki skierowania nauczyciela religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach przez właściwe władze kościoła. Ponadto stworzono przepis przejściowy dotyczący obecnie zatrudnionych nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego, którzy w okresie trzech lat muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje. Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prawie oświatowym 2010
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym.
Pliki do pobrania:Zmiany w prawie oświatowym 2010


Nauczyciel religii w świetle przepisów prawa
Zatrudnianie, obowiązki, odpowiedzialność stan prawny na dzień 1 września 2009 r.
Do pobrania prezentacja: nauczyciel religii-przepisy2009


Reforma programowa – szkoła przyjaźnie wymagająca

Od dnia 1 września 2009 r. zaczną obowiązywać:
-nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum.
-nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum).

Prezentacja do pobrania:Reforma_oswiaty_religia


Prezentacja – Nauczuciel religii w reformowanej szkole

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnymi za nauczanie religii w szkołach.
Warszawa 21 kwietnia 2009r.
Pobierz prezentację.
Zmiany_w_prawie_oswiatowym_Narada


Status prawny nauczania religii – uregulowania

Prawna wykładnia miejsca, jakie edukacja religijna ma zajmować w państwie demokratycznym, jest uwarunkowana wieloma czynnikami, m.in.: historycznymi kulturowymi, społecznymi, politycznymi.; wynika ona również z interpretacji zapisów prawnych gwarantujących wolność sumienia i wyznania, mających zarówno charakter deklaracji międzynarodowych., jak i konkretnych orzeczeń w ustawodawstwie poszczególnych państw.

Załącznik: Status prawny nauczania religii