Informacja o prowadzeniu lekcji religii w dni wolne od pracy
Kościół Zielonoświątkowy w RP Warszawa, dn. 22.01.2009
Służba Katechetyczna
Informacja o prowadzeniu lekcji religii w dni wolne od pracy
Niniejszym wydaje się zaświadczenie uzasadniające nauczanie religii w Kościele Zielonoświątkowym w RP w dni wolne od pracy: soboty i niedziele.
Nauczanie religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego odbywa się w wielu miastach Polski często w soboty i niedziele, ze względu na możliwość dowiezienia dzieci do kościoła w te dni, bądź też ze względu na jednoczesne uczęszczanie rodziców na nabożeństwo w tym samym czasie, w którym odbywa się lekcja religii /dotyczy dzieci młodszych/. Także względy organizacyjne /dostosowania czasu katechety i uczniów, którzy uczą się w szkołach usytuowanych w różnych miejscach miasta, a przy tym jeszcze biorąc pod uwagę uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych/ uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z religii w inne dni tygodnia.
Po uzgodnieniach z prawnikami, opierając się na dokumentach prawnych /Karta Nauczyciela, Rozdział piąty, Art. 42c – dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć; pkt 2 brzmi: Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego.; oraz Kodeks Pracy: Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, który polega na wykonywaniu jej w piątki, soboty, niedziele i święta.
Podstawa prawna: Art. 128 par. 1, art. 129 par. 1, art. 130, art. 151.1. – 151.3., art. 151.9. – 151.12. kodeksu pracy/ wskazujemy, iż nauczanie w soboty i niedziele jest wykonywaną pracą w określone dni pracy.
Poniżej przedstawiamy też stanowisko prawnika w tej sprawie:
Praca w sobotę możliwa pod warunkiem udzielenia innego dnia wolnego. Oczywiście jest dopuszczalne takie organizowanie pracy, że pracownik wykonuje pracę w sobotę. To do pracodawcy należy bowiem określenie, jaki dzień tygodnia będzie dniem dodatkowo wolnym od pracy (nie musi być to sobota, może to być równie dobrze np. poniedziałek czy środa). Można także w niektórych tygodniach zlecać pracownikom pracę przez większą liczbę dni niż 5, czyli na przykład od poniedziałku do soboty. Zawsze jednak warunkiem takiej organizacji pracy jest, by pracownik miał zapewniony w skali okresu rozliczeniowego inny dzień wolny od pracy. W okresie rozliczeniowym przeciętna liczba dni pracy w tygodniu nie może bowiem przekraczać 5 dni. Oznacza to, że za pracę w sobotę zawsze musi Pani dać pracownikowi inny dzień wolny od pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzamy, iż zatrudniony katecheta nie wykonuje pracy w inne dni tygodnia, w związku z czym jego tydzień pracy, nie jest dłuższy niż 5 dni, a tym samym nie przysługuje jemu, ani dodatkowy dzień wolny od pracy, ani dodatkowe wynagrodzenie za pracę w dni wolne.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego uzasadnienia pracy katechety w soboty i niedzielę i wydanie pozwolenia na taki tryb pracy.
Dyrektor Służby Katechetycznej
Dr Elżbieta Bednarz
Pliki do pobrania:

Karta Nauczyciela – praca w dni wolne od pracy


WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: BEZPIECZNE WAKACJE 2012
Plik do pobrania:
wypoczynek dzieci i mlodzieży-szkolenie2


Aktualne materiały z narady w Mazowieckim Kuratorium Oświaty z Przedst. Kościołów i Związków Wyznaniowych

Doskonalenie nauczania religii w świetle zmian programowych
Materiały do pobrania: