Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służba Katechetyczna Kościoła Zielonoświątkowego, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa NIP: 52427024056 REGON: 142249459 adres email: e.bednarz@katechetyka.pl, reprezentowane przez Elżbietę Bednarz – dyrektora.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dudzinskid@gmail.com

3) Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane w celu umożliwienia komunikacji, a zatem wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i następnie otrzymania odpowiedzi.

4) Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3., a zatem podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5) Przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

6) Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot realizujący hosting strony internetowej. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

7) Dane osobowe przetwarzane do celu wskazanego w punkcie 3. będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
  3. przeniesienia danych osobowych,
  4. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez Administratora naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.