Zmiana dotycząca oceny uczniów – akt prawny
Do dnia 01.09.2007 r. w sprawie oceniania uczniów obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r., które do średniej ocen nakazywało wliczać tylko oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ocena z religii mogła być umieszczona na świadectwie szkolnym ucznia, ale nie miała wpływu na średnią ocen ani na promocję do klasy następnej.
Z dniem 1 września 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające ww. rozporządzenie, na mocy którego ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. Nadal nie ma ona wpływu na promowanie ucznia do klasy następnej, ale może znacząco wpłynąć na życie szkolne ucznia, powodując uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, uprawnień do stypendium, czy klasyfikacji do lepszej szkoły następnego szczebla. Rozgorzała dyskusja wokół wymienionych zmian w ocenianiu, ale nie ma ona wpływu na praktykę oceniania, która już została wprowadzona w roku szkolnym 2007/2008.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 103 poz. 906).

Por. M. Adamiec, Kryteria oceny uczniów na lekcjach katechezy w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych. Praca dyplomowa, Warszawa 2007, s. 6.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Aktualny stan prawny (29.08.2007r.)

DOTYCZĄCY KATECHIZACJI

Załącznik: Aktualny stan prawny